HO HSIUNG INDUSTRIAL(THAILAND)CO.,LTD.
บริษัท โฮชุง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่:

39/4  ซอยบางนา-ตราด 25  เเขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel:(662) 744- 1596  (662) 769-5620
Fax:(662) 398-5937
E-mail : hohsiung@gmail.com


โรงงาน:
209หมู่ 9ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel:(038) 637-703-4    Fax:(038) 637-707
E-mail:hohsiung@gmail.com